ភ្លៀងមានខ្យល់កន្ត្រាក់ បណ្ដាលឱ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ៦ ខ្នងរលំ