ក្នុងដំណាក់កាលបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ មេសា មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន ៤៧៨នាក់ ។ក្នុងនោះតុលាការបានចេញដីកាឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន ១០នាក់ , បញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន ៣នាក់ បានធ្វើការអប់រំណែនាំចំនួន ៨៣នាក់ , បញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន ៣១នាក់ និងពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួន ៣៤៩នាក់៕

ក្នុងដំណាក់កាលបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ មេសា មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន ៤៧៨នាក់ ។ក្នុងនោះតុលាការបានចេញដីកាឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន ១០នាក់ , បញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន ៣នាក់ បានធ្វើការអប់រំណែនាំចំនួន ៨៣នាក់ , បញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន ៣១នាក់ និងពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួន ៣៤៩នាក់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular