ភ្នំពេញៈនៅថ្ងៃទី៦ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចបន្តសុពលភាពលិខិតធ្វើដំណើរជូនអ្នកសារព័ត៌មាន ០៧ថ្ងៃទៀត គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី១២ឧសភា៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងៈ