ល្ចាចនេះអាជ្ញាធររាជធានី បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដចំនួន ៥៧៨នាក់ ដែលទើបរកឃើញថ្មី៕