ភ្លៀងខ្យល់​កន្ត្រាក់ បាន​បង្ក​ឱ្យ​ផ្ទះ ១៧២ ខ្នង រង​ការខូចខាត នៅក្នុង​ស្រុក​ចំនួន ៧ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​