ដោយៈប.ខុន/ភ្នំពេញៈរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសលុបចោលសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៦៥៦/២១ សជណចុះថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដោយជំនួសមកវិញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីលេខ៦៥៩/២១សជណ ចុះថ្ងៃទី៦ខែឧសភាវិញ។