​ផ្ទះ​តូចធំ​និង​អគារ​សាធារណៈ​ប្រមាណ​ជា​១.៧០០​ខ្នង នៅក្នុង​រាជធានី​ខេត្ត​ចំនួន​១៤ រង​ការខូចខាត​ដោយសារ​បាតុភូត​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​និង​គំនួ​ច​ខ្យល់ (Convergent)​នៅ​អំឡុង​ពីថ្ងៃ​ទី​៤​ដល់​ថ្ងៃ ទី​៦​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២១​៕