រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​វិជ្ជមាន​ជម្ងឺ​កូ​វីដ-១៩​ទើប​រកឃើញ​ថ្មី​នៅ​ថ្ងៃទី​៨​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២១​ចំនួន​១២៦​នាក់ ដែល ជា ករណី ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​២០​កុម្ភៈ​។ អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ទាំង​១២៦​នាក់​ជា​អាជីវករ​និង​ក្រុមគ្រួសារ កម្ម ករ​រោងចក្រ ភាគច្រើន​រស់នៅក្នុង​សង្កាត់​ទាំង​៤​នៃ​ក្រុងព្រះសីហនុ​និង​មាន ចំនួន​៣៣ នាក់ គឺជា​អ្នក​ជាប់ឃុំ​នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​។​