រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បានបង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ២១៩ នាក់ ថ្មី​បន្ថែមទៀត ដែល​បាន​រកឃើញ កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​។​