​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​រសឹបរសៀប​

កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​ឮដំណឹង​បន្តិចបន្តួច​រហាក់រហៀង​មិនទាន់​ច្បាស់​ប្រាកដ​
​ឮ​គេ​និយាយ​រសឹបរសៀប​ថា​ការ​នោះ​មុខជា​នឹង​បានសម្រេច ។​

​រសឹបរសៀវ​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​ឮដំណឹង​ដោយសារ​គេ​ខ្សឹបខ្សៀវ​គ្នា​ឬ​គេ​ខ្សឹបខ្សៀវ​ប្រាប់​
​ឮ​រសឹបរសៀវ​ថា​ក្នុង​ខែក្រោយ​ស្រូវ​នឹង​ចុះថ្លៃ ។​

​ប្រសូតិគ្រឹះ​

​នាមសព្ទ​

( សំ​. ប្រសូតិ​គ្ឫ​ហ​; បា​. ប​សូ​តិគ​ហ ឬ ប​សូ​តិ​គេហ )​ផ្ទះ​សម្រាប់​សម្រាលកូន ។​

​សរីស្រឹប​

(​សៈ​រ៉ី​–)

​នាមសព្ទ​

( សំ​. សរី​ស្ឫ​ប​; បា​. សិ​រឹ​សប ) សត្វ​លូន​, ឧរគសត្វ​
​ពស់​, អន្ទង់​, ក្អែប​, ម្រើមព្រះ​,… ជា​សរីស្រឹប ឬ សិ​រឹ​សប​សត្ត ។ វេ​វ​. ឧរគសត្វ ។​

​រសាវ​

​ឧទានសព្ទ​

​សូរ​ឮ​ខ្សាវៗ​តិចៗ​
​ខ្សឹប​គ្នា​រសាវ ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​អំពី​ការ​វារ​ឡើង​ស្រាលៗ ( នៃ​សុខុមសត្វ​យ៉ាង​ល្អិតៗ )
​ស្រមោច​វារ​លើ​ខ្លួន​រសាវៗ ( ម​. ព​. រសឹប និង រសេវ ផង ) ។​