អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តបិទផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយ ៧ថ្ងៃទៀត ដល់ថ្ងៃទី២១ ឧសភា៕