របាយការណ៍ដែលរៀបចំដោយអនុគណៈកម្មការតាមដាននិងវាយតម្លៃនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩)បានឱ្យដឹងថាគិតពីថ្ងៃទី១០ខែកុម្ភៈមកដល់ថ្ងៃទី១៦ខែឧសភា ម្សិលមិញនេះទូទាំងប្រទេសគិតទាំងក្រសួងការពារជាតិផងបានជិត២១ភាគរយធៀបនឹងគោលដៅ១០លាននាក់។

របាយការណ៍ដែលរៀបចំដោយអនុគណៈកម្មការតាមដាននិងវាយតម្លៃនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩)បានឱ្យដឹងថាគិតពីថ្ងៃទី១០ខែកុម្ភៈមកដល់ថ្ងៃទី១៦ខែឧសភា ម្សិលមិញនេះទូទាំងប្រទេសគិតទាំងក្រសួងការពារជាតិផងបានជិត២១ភាគរយធៀបនឹងគោលដៅ១០លាននាក់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular