ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​យថានុរូប​

(​យៈ​ថា​—)

កិរិយាវិសេសន៍​

( សំ​. បា​. ) តាម​សមគួរ​, តាម​សមគួរ​ដល់​បែប​ភាព​ឬ​បែបបទ​; តាម​គួរ​ដល់​ការ​សមរម្យ​
​ស្លៀកពាក់​តាម​យថានុរូប​, និយាយស្ដី​តាម​យថានុរូប ( ម​. ព​. អនុរូប ផង ) ។​

​យថាផាសុក​

(​យៈ​ថា​—)

កិរិយាវិសេសន៍​

( បា​. ) តាម​សប្បាយ​, តាម​ស្រួល​
​នៅតាម​យថាផាសុក​, ដេក​តាម​យថាផាសុក ។​

​យថាភូត​

កិរិយាវិសេសន៍​

( បា​. ) តាម​សេចក្តី​ពិត​, តាម​ដំណើរ​ដែល​កើតមានឡើង​ប្រាកដ​
​និយាយ​តាម​យថាភូត​, ប្រតិបត្តិការ​តាម​យថាភូត ។​

​យថាលាភ​

(​យៈ​ថា​លាប​)

​កិរិយាវិសេសន៍​

( សំ​. បា​. ) តាម​បាន​, តាម​ការរកបាន​
​រកស៊ី​តាម​យថាលាភ​, ចិញ្ចឹមជីវិត​តាម​យថាលាភ ។​

​យថាហេតុ​

​កិរិយាវិសេសន៍​

(​បា​.) តាម​ហេតុ​, តាម​រឿង​ដែល​កើតមានឡើង​យ៉ាងណាៗ​
​ធ្វើតាម​យថាហេតុ ។​