ដោយៈរ៉ាម៉ន/ភ្នំពេញៈនៅរសៀលថ្ងៃទី១៩ខែឧសភានេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៩១នាក់ ថ្មីបន្ថែមទៀត ដែលបានរកឃើញ។
សូមតារាងឈ្មោះ