អង្គការ អិន​.​ភី​.​អេ ( NPA ) ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា បានផ្ដល់​អំណោយ​ម៉ាស៊ីន server ជូន​អង្គភាព​ទិន្នន័យ នៃ​អាជ្ញាធរ​មីន សម្រាប់ ការរក្សា​ទុក និង​ចែកចាយ នូវ​ទិន្នន័យ ក្នុង​វិស័យ​មីន ។ ពិធី​ប្រគល់​- ទទួល ម៉ាស៊ីន server នេះ បានធ្វើ​ឡើង នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ​។ នេះ​បើ​យោង តាម​ប្រភពពី​អាជ្ញាធរ​មីន​។​