គម្រោងពង្រឹង និងបង្កើនសមត្ថភាព ស្តុកទឹកអាងខ្ពបត្របែក ធ្វើបានប្រមាណជា ៧៥ ភាគរយ នៃគម្រោង ដែលអនុវត្តដោយ នាយកដ្ឋានវិស្វកកម្ម នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម រួមជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តតាកែវ។