រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​វប្បធម៌​ពិភាក្សា​អំពី​សសរស្ដម្ភ​សហគមន៍​សង្គម​-​វប្បធម៌​អាស៊ាន​