ដោយៈរ៉ាម៉ន/ភ្នំពេញៈ សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះបានចេញសេចក្តីសម្រេច ដោយបន្តដាក់ចេញវិធានការសម្រាប់ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ដោយកំណត់តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង ហើយលែងមានតំបន់ក្រហមទៀតហើយ។
សូមអានសេចក្តីសម្រេចនិងផែនទីៈ