ភ្នំពេញៈយោងតាមរបាយការណ៍បង្ហាញឱ្យឃើញថា គិតចាប់ពៅថ្ងៃទី១០ខែកុម្ភៈមកដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២៩២១ ទូទាំងប្រទេសសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បានចំនួន២,១៦៨,២៣៩នាក់(រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិផង)ឬជាង២១ភាគរយនៃប្រជាជនគោលដៅ១០លាននាក់ ខណៈប្រជាជនដែលពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឱ្យចាក់មានចំនួនជាង៦៨ម៉ឺននាក់។
សូមអានតារាង