ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានជូនព័ត៌មានថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី៤១៥នាក់ទៀត,ជាសះស្បើយ៧៤៥នាក់ និងស្លាប់ ៥នាក់។ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤១១ នាក់និង អ្នកដំណើរពីបរទេសបួន នាក់។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភាកម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងសរុប ២៣.៦៩៧នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ១៥.៧០០ នាក់និងអ្នកស្លាប់ ១៦៤ នាក់។
សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ៖