ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ខែឧសភានេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ចំនួន ៨៤នាក់ទៀតនិងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណផងដែរ។
សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖