ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី៤៨៨នាក់ទៀត ,ជាសះស្បើយ៦៤០នាក់ និងស្លាប់ពីរនាក់។អ្នកឆ្លងថ្មីដែលរកឃើញមានករណីឆ្លងសហគមន៍៤៧៣ នាក់ អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៥នាក់។ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ២៤.៦៤៥ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ១៧.១៦៤នាក់និងអ្នកស្លាប់ ១៦៧ នាក់។
សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ៖