ភ្នំពេញៈរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី១មិថុនានេះប្រកាសពីការ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៥០នាក់ទៀត