ភ្នំពេញៈជំងឺកូវីដ១៩ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី៦១៦នាក់ ទៀត ,ជាសះស្បើយ ៧៥៣ នាក់ និងស្លាប់ថ្មីប្រាំមួយនាក់។ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៨៥នាក់,អ្នកដំណើរពីបរទេស៣១នាក់។
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ៣០.៧១០ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ២៣.៣៨៩នាក់និងអ្នកស្លាប់ ២២០នាក់។
សូមអានប្រកាសៈ