ចំនួន​ឆ្លង​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ឥណ្ឌា​ធ្លាក់​ចុះ​ក្រោម​១០០ ០០០​នាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ជា​លើកដំបូង​

504