ប្រតិភូ​ក្រសួងបរិស្ថាន និង​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​ចុះ​ស្វែងយល់​ពី​ការគ្រប់គ្រង និង​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ

674