ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំឭក ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ សាធារណជន និង​អាជ្ញាធរ គ្រប់​ថ្នាក់​ទាំងអស់ នៅ​ទូទាំងប្រទេស ស្តីអំពី​ស្ថានភាព ជំងឺ​គ្រុន​ឈី​ក នៅ​កម្ពុជា កិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ និង​វិធាន​ការការពារ​ខ្លួន​។​

114

ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំឭក អំពី​ការកើនឡើង ជំងឺ​គ្រុន​ឈី​ក នៅ​កម្ពុជា និង​វិធាន​ការការពារ​ខ្លួន​
​ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំឭក ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ សាធារណជន និង​អាជ្ញាធរ គ្រប់​ថ្នាក់​ទាំងអស់ នៅ​ទូទាំងប្រទេស ស្តីអំពី​ស្ថានភាព ជំងឺ​គ្រុន​ឈី​ក នៅ​កម្ពុជា កិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ និង​វិធាន​ការការពារ​ខ្លួន​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី​ការកើនឡើង​ជំងឺ​គ្រុន​ឈី​ក ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ​