កូវីដ១៩ៈ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៤៦៨នាក់,ជាសះស្បើយ៦៣៦នាក់,ស្លាប់១៥នាក់

111

ភ្នំពេញៈនៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៤៦៨ នាក់ ,អ្នកជំងឺ៦៣៦នាក់ជាសះស្បើយនិងស្លាប់១៥នាក់។