កូវីដ១៩៖ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧៩៩ នាក់, ជាសះស្បើយ ៩១០ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី១៤នាក់