ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧៩៩ នាក់ទៀត ,ជាសះស្បើយ ៩១០ នាក់និងស្លាប់ថ្មី១៤នាក់​។ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍៧០២នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស៩៧ នាក់។គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប​៤១.៥៨១នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ៣៥.៩៤០ នាក់
និងអ្នកស្លាប់៣៩៤នាក់។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន