ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន និង​ក្រសួង​សុខា ភិ​បាល បាន​សហការ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​ការការពារ ការត្រួតពិនិត្យ ការឆ្លង​មេរោគ កូ​វីដ​-១៩ និង​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ធ្វើតេស្ត​រហ័ស ដល់​មន្ត្រីរាជការ​ដែល​ជា​ជន​បង្គោល​នៅតាម​បណ្ដា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ទាំងអស់ នៃ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ប្រមាណ​៤០​រូប ។​