អាជ្ញាធរស្រុកឈូកអំពាវនាវពលរដ្ឋធ្លាប់ទៅមន្ទីរសម្ភពរិទ្ធិធីតាតាមដានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន