រដ្ឋបាល​ស្រុក​មង្គល​បូរី នា​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បានប្រកាស​បិទ​ផ្សារ​ហ៊ុយ​លេង​សឿ ឃុំ​សឿ ស្រុក​មង្គល​បូរី ក្រោយអ្នកលក់៥នាក់វិជ្ជមានកូវីដ-១៩