ក្រុមហ៊ុន ធី​អេ​ច​ធី ប្ដូរ​លុយ វេរ​លុយ ង៉ូ​វ ឈៀ នៅ​ទួល​ស្វាយព្រៃ​២ មាន​បុគ្គលិក​៥​នាក់ វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩