កូវីដ១៩៖ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី៤៧១ នាក់, ជាសះស្បើយ ៩២៨ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី២០នាក់៕