បុគ្គលិកធ្វើការខាងផ្នែកឥណទាននៅធនាគារកម្ពុជាពាណិជ្ជផ្លូវព្រះមុនីវង្សធនាគារវិជ្ជមានកូវីដ១៩