ប៉េអឹម​បន្ទាយមានជ័យ​កំដៅ​ម៉ាស៊ីន​ម៉ូតូ​ថ្មី​សម្រាប់​ត្រៀម​ប្រតិបត្តិការ​