ក្រុមគ្រូពេទ្យ​កងទ័ព​ជួរមុខ​បន្ត​កំពុង​បំពេញ​ប្រតិបត្តិ​ការយក​សំណាករ​កកូ​វីដ ១៩ ជូន​ពលរដ្ឋ​