អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ បាន​ទៅ​ហូប​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន ខេ​មា ប៉ាស្ទ័រ ខណ្ឌដូនពេញ​