​បើក​យុទ្ធនា​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង ដោយ​កងទ័ព ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​បួន ក្នុងពេល​តែមួយ​