បរិមាណ​ត្រី ផ្គត់ផ្គង់​លើ​ទីផ្សារ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពេលនេះ ត្រូវបាន គេ​ប្រាប់​ឱ្យដឹងថា មានការ​ថយចុះ ដោយសារ​វិប្បត្តិ​ជម្ងឺ​កូ​វិដ​- ១៩ តែ​តម្លៃ​វិញ មិនសូវ​មានការ ប្រែប្រួល​ទេ ទាំង​ត្រី​នាំចូល និង​ចិញ្ចឹម​បាន នៅក្នុង​ស្រុក​។​