ហាង មីហឹរ​ សេអ៊ូល សាខាផ្សារសុវណ្ណា មានបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ វិជ្ជមានកូវីដ១៩ ជាបន្តបន្ទាប់