កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែងរ​បស់​ប្រទេស កម្ពុជា​ដើម្បី ប្រយុទ្ធ​ទៅ នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ដែល​កំពុងតែ​កើតមានឡើង និង​ការចាប់ផ្តើម​ឈានទៅ​ស្តារ​សេដ្ឋកិច្ច ឱ្យ​ងើប​ឡើងវិញ បានធ្វើឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សានាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ធនាគារពិភពលោក អនុម័ត​កញ្ចប់ ឥណទាន មានតម្លៃ​ទឹកប្រាក់ ចំនួន ២០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក របស់ សមាគមន៍ អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (IDA) នៅ ថ្ងៃនេះ សម្រាប់​គម្រោង​រៀបចំ​គោល នយោបាយ ហិរញ្ញប្បទាន​ដើម្បី​ជួយសង្គ្រោះ ការ​រើប​ឡើងវិញ​និង​ការកសាង​ភាព ធន់​របស់​កម្ពុជា (Cambodia Relief, Recovery and Resilience Development Policy Financing Project/DPF) ។