ទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បានចំនួន ៣.៨០៣.១៦៩នាក់។