ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧៤៥ នាក់ទៀត ,ជាសះស្បើយ ៦៧០នាក់និងស្លាប់ថ្មី១៤នាក់​។ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍៦៨៣នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស២ នាក់។
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប​៤៦.៨១០នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ៤១.៤៣៩ នាក់
និងអ្នកស្លាប់៥២៣នាក់។

សូមអានប្រកាសៈ