ក្រសួងទេសចរណ៍​ក្រោម​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន​អង្គរ​ផាស តិច​ណូ​ឡូ​ជី ដើម្បី​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​វិស័យ ទេសចរណ៍​ជាពិសេស​ការទូទាត់​រហ័ស​និង​ងាយស្រួល និង​ការ​គ្រប់​គ្រង់​ព្រឹត្តិការ ទេសចរណ៍​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា ចូលរួមចំណែក​ដល់​ការស្តារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ឡើងវិញ ក្រសួង​នឹង​រៀបចំ​ពិធី​ចុះ​អនុស្សារណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា (MoU) ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អង្គ​ផាស តិច​ណូ​ឡូ​ជី នៅ​ដើមខែ​ក្រោយ ។