យុវតី​ម្នាក់ ចុះ​ទៅលេង​ទឹកស្រះ បណ្តាល​ឲ្យ​លង់​ស្លាប់​