ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧២៣នាក់ទៀត ,ជាសះស្បើយ ៧០៩នាក់និងស្លាប់ថ្មី១៩នាក់​។ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍៦២៥នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស៩៨ នាក់។គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប​៤៩.២៥៥នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ៤៣.៤៧៣នាក់
និងអ្នកស្លាប់៥៧៥នាក់។
សូមអានប្រកាស៖