កូវីដ១៩៖ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសអ្នកឆ្លងថ្មី ១.១៣០​ ​នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ៦៧០ នាក់ និងអ្នកស្លាប់២៧នាក់៕