ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១.១៣០នាក់ទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយត្រឹម ៦៧០ នាក់និងស្លាប់ថ្មី២៧នាក់​។ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍៩៩១នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស១៣៩នាក់។គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប៥០.៣៨៥នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ៤៤.១៤៣នាក់និងអ្នកស្លាប់៦០២នាក់។
សូមអានប្រកាស៖